تمدید زمان نام نویسی در جشنواره خوارزمی

نام نویسی الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی تا ۱۴ مهر تمدید شد.۰۸:۳۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر