چند ادویه مفید برای مغز

نتایج مطالعات نشان می دهد که عصاره زعفران در درمان افسردگی نقش موثری دارد.