ارتباط بین پیوند عضو و ریسک ابتلا به سرطان پوست

به گفته محققان، افرادی که عمل پیوند عضو انجام می دهند احتمال ابتلا به سرطان پوست در آنها افزایش می یابد.