ویتامینD در مادر باردار بر یادگیری کودک اثر می‌گذارد

طبق نتایج تحقیقات دانشمندان اسکاتلندی، میزان ویتامین D در زنان باردار می تواند با برخی ناتوانایی های یادگیری کودکان مرتبط باشد.