بخش بزرگی از بودجه دولت در سال جاری در سایه اجرای برجام تأمین شده است

رئیس‌جمهور گفت: بخش بزرگی از بودجه دولت در سال جاری در سایه اجرای برجام تأمین شده است.