بخش بزرگی از بودجه دولت در سال جاری در سایه اجرای برجام تأمین شده است