مودیز رتبۀ اعتباری ترکیه را کاهش داد

موسسۀ اعتبارسنجی مودیز رتبۀ اعتباری ترکیه را با یک درجه کاهش، به سطح «پُرخطر» تقلیل داده‌است.