ظریف: پیگیر مسائل مربوط به خرید هواپیما و حل مشکل بانک ها هستیم