گولن: آمریکا بله را بگوید به ترکیه می‌روم

مخالف جدی دولت ترکیه از آمادگی خود برای بازگشت به ترکیه در صورت موافقت واشنگتن با استردادش خبر داده است.