خشونت از کجا نشات گرفته است؟

رئیس جمهور گفت: پرسش مهر امسال بنده از دانش آموزان سراسر کشور این است که خشونت از کجا نشأت گرفته است؟