ژنرال آمریکایی: ۱۰ درصد افغانستان در دست طالبان است