زنگ آغاز سال تحصیلی جدید از سوی روحانی به صدا درآمد