اوباما مصوبه کنگره درباره شکایت از عربستان را وتو کرد