عوارض دیگری از سیگاری بودن والدین بر فرزندان

یک متخصص گوش، حلق و بینی گفت: عفونت گوش پس از سرماخوردگی رایج ترین بیماری در کودکان است.