هند و پاکستان از حملات مستقیم علیه یکدیگر پرهیز کنند

آمریکا دو کشور هند و پاکستان را از حملات مستقیم علیه یکدیگر منع کرد.