هند و پاکستان از حملات مستقیم علیه یکدیگر پرهیز کنند