تأکید عراقچی بر همکاری‌های تجاری و اقتصادی گروه هشت از طریق توانمندسازی بخش‌های خصوصی