تا دفتری در شأن تکواندو استان نداشته باشیم از دفتر شخصی خود تکواندو اصفهان را اداره می‌کنم