نامزدهای مدیر کلی سازمان بهداشت جهانی معرفی شدند

شش کشور از کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی نامزدهای خود را برای تصدی سمت مدیر کلی این سازمان معرفی کردند.۰۹:۱۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر