نیمی از موارد دیابت نوع اول، بعد از سی سالگی بروز می کند