در نبود دفتری در شأن تکواندو، از دفتر شخصی تکواندو اصفهان را اداره می‌کنم