بازپرسی از مشاور ترامپ به دلیل ادعای ارتباط با روسیه

مشاور دونالد ترامپ به دلیل ادعای ارتباط با مقامات ارشد روس، مورد بازپرسی قرار گرفت.