نقص آیفون ۷ استفاده از این گوشی را بعد از خروج از حالت پرواز ناممکن می‌کند