مسکو خواهان حفظ توافقات آمریکا و روسیه درباره سوریه است