حل و فصل بحران سوریه نیازمند توقف حمایت از تروریسم است