حمایت از تشکل ها بهترین راه بهبود فضای کسب و کار است

به گزارش خبرگزاری ایمنا مرتضی بیشه در پنجمین جلسه کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: پیشنهاد می شود به صورت یکنواخت در کل کشور، هیأت مدیره تمام تشکل ها به عضویت اتاق بازرگانی درآمده و کارت عضویت گرفته و الزامی بر عضویت اعضای تشکل ها وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: زمانی که بیش […]