آمریکا هیچ تلاشی برای اجرای تعهدات برجام نداشته است