اشتاین‌مایر:جهان باید بین ادامه بحران‌ها و یا همکاری به منظور حل آنها یکی را انتخاب کند