حضور رئیس جمهور در دبیرستان نرجس به منظور آغاز نمادین سال تحصیلی