ممنوعیت محصولات تراریخته در مالت از سال ۲۰۱۵

پس از تصویب قانونی در اتحادیه اروپا مبنی بر مختار بودن کشورها در ممنوعیت یا عدم ممنوعیت محصولات تراریخته، مسئولان کشور مالت به اتحادیه درخواستی ارسال کردند که مطابق آن خواستار ممنوعیت کامل کشت و واردات این محصولات در کشور خود شدند.