اسفندیاری: برخی نقدهای فراستی ضد مصالح جمهوری اسلامی است/ فراستی: مملکتم را تحت هیچ شرایطی نمی فروشم/فروشنده ضدخانواده است