مسائل باید از طریق تعامل با دولت پیگیری شود/ عذرخواهی مرتضوی باارزش بود و امیدواریم به الگو تبدیل شود