ولید معلم با محمود عباس دیدار کرد

وزیر خارجه سوریه در نیویورک با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و همتاهای خود از چک و قزاقستان دیدار کرد.