ظریف: مردم ایران نسبت به امریکا بی‌اعتمادتر شده‌اند