«جروزالیم پست» سند روابط دیرین رژیم‌های صهیونیستی و سعودی را رو کرد

روزنامه صهیونیستی «جروزالیم پست» با افشای نامه «آریل شارون» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی به «عبدالله بن عبدالعزیز» شاه متوفی سعودی، پرده از روابط دیرین دو رژیم صهیونیستی و سعودی برداشت.