«جروزالیم پست» سند روابط دیرین رژیم‌های صهیونیستی و سعودی را رو کرد