انتقاد کمیته چهارجانبه از تداوم شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی

نمایندگان کمیته چهارجانبه بار دیگر فعالیت‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی را مورد انتقاد قرار دادند.