دهلی‌نو: تمام مسیرهای آبی منتهی به خاک پاکستان را می‌بندیم