ویراژهای شبانه؛ از تهران تا اشنویه، از مازراتی تا ۲۰۶

از یک‌سو نیاز به آسیب‌شناسی اجتماعی و فرهنگ‌سازی و از سوی دیگر نیاز به ایجاد معابر و اماکن مناسب و فضاسازی برای تخلیه این‌گونه هیجانات و رفتارهای خطرساز هستیم.