تجلیل بیست و هشتمین شب شاعر از سید علی موسوی گرمارودی

بیست و هشتمین شب شاعر سازمان اوج به پاسداشت استاد سید علی موسوی گرمارودی اختصاص دارد.