تجلیل بیست و هشتمین شب شاعر از سید علی موسوی گرمارودی