عارف: عذرخواهی مرتضوی دیرهنگام بود/ مسائل را باید با تعامل و تفاهم با دولت پیگیری کنیم