سهم غفلت ایران از صنعت بانکرینگ

برای اجرایی شدن این پروژه همکاری سه وزارت اقتصاد، راه و نفت در مباحث گمرک، تشریفات دریایی و عوارض بندری و سوخت‌رسانی ضروری است.