عارف: عذرخواهی مرتضوی دیرهنگام بود / عذرخواهی منعی برای پیگیری‌های حقوقی و قضایی ندارد