وقتی آمریکا تعهد مکتوبش را اجرا نکرده چطور به قول شفاهی خود عمل کند؟!