کاشت بذر علم و دانش تنها در مدارس صورت می گیرد

حضور دانش آموزان در مدرسه و قدم نهادن در راه علم مهم ترین مساله برای پیشرفت آینده کشور است.