العامری: تقسیم عراق، سرآغاز جنگ داخلی است

دبیرکل سازمان بدر با تاکید بر مخالف خود با هرگونه تقسیم عراق تاکید کرد که تقسیم عراق تحت هر بهانه‌ای سرآغاز وقوع جنگ داخلی در این کشور خواهد بود….