انگلیس و آمریکا فروش سلاح به عربستان را ادامه می‌دهند