ریشه قدرت بازدارندگی‌مان پایداری رزمندگان در دفاع مقدس است