خشونت از کجا نشات گرفته است؟/ مدرسه جای خرافات نیست